Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn.

Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op eventuele specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wijzigen voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door MijnTreintje.nl te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

MijnTreintje.nl behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt MijnTreintje.nl zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan MijnTreintje.nl elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online toegang tot besloten gedeelten via een (gratis) lidmaatschap geldt toegang voor één gebruiker. Indien MijnTreintje.nl het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft MijnTreintje.nl het recht om zonder nadere uitleg de toegang via het betreffende account tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Vrijwaring

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van MijnTreintje.nl en de online content, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. MijnTreintje.nl aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. MijnTreintje.nl wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. MijnTreintje.nl geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

MijnTreintje.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. MijnTreintje.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van MijnTreintje.nl verkregen is. MijnTreintje.nl garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via MijnTreintje.nl verkregen informatie.

Beweringen en meningen, ge-uit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van MijnTreintje.nl.

Gegevens delen en toegankelijkheidsgarantie

MijnTreintje.nl stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden. MijnTreintje.nl geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door MijnTreintje.nl vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijkheid voor schade

In geen geval is MijnTreintje.nl aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien MijnTreintje.nl in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van MijnTreintje.nl. MijnTreintje.nl is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. MijnTreintje.nl heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat MijnTreintje.nl de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden

Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van MijnTreintje.nl, op deze site, op de forums en eventuele reactiemogelijkheden daaronder en in artikelen commerciële uitingen te doen.

Auteursrechten

De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto’s) berusten uitsluitend bij MijnTreintje.nl of bij derden indien als zodanig is aangegeven. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door MijnTreintje.nl. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MijnTreintje.nl is strikt verboden. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en wordt het eigendom van MijnTreintje.nl. De privacy verklaring zoals hieronder opgenomen zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. MijnTreintje.nl mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit deze gegevens te verstrekken.

Het gebruik van afbeeldingen op de website, die bijvoorbeeld geplaatst worden bij blogs, is op eigen risico. MijnTreinje.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze afbeeldingen en het schenden van copyright- en auteursrechten. Indien u deze copyright- en auteursrechten schendt, zijn de gevolgen voor eigen rekening.

Over 'Mijn Treintje'

'MijnTreintje.nl' is het resultaat van de andere kant van 'onze' hobby. Als je de mogelijkheden niet hebt om zelf een leuke baan te bouwen omdat je de ruimte niet hebt, is het wel zo leuk om alle vindbare informatie over deze hobby te verzamelen. 'MijnTreintje.nl' is dus niets meer dan een verzameling van informatie over onze hobby...

Disclaimer: 'mijntreintje.nl' is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de geboden inhoud van websites en/of webwinkels welke door een link via deze site bereikbaar zijn.

Inlogformulier

Inloggen op deze site is alleen toegestaan aan hen die hiervoor expliciet toestemming hebben door een gratis lidmaatschap aan te gaan.